Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wiegwijs vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. We respecteren je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving en willen je transparant en duidelijk informeren over de manier waarop we jouw gegevens behandelen.

Lees in deze verklaring hoe je persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van deze website. 

Wat is een verwerking van persoonlijke gegevens?

Enkele verduidelijkende begrippen: 

Persoonsgegevens 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’) (dus bv. geen vennootschap). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

Verwerking 

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

Verwerker 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens

Wiegwijs vzw is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?

Je geeft persoonlijke gegevens aan ons wanneer je een formulier invult:

 • contactname;
 • doorgeven klacht;
 • om je kandidaat te stellen om vrijwilliger te worden.

Die persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. We gebruiken deze gegevens om je te contacteren.

Wat zijn jouw rechten op het vlak van persoonsgegevens?

De betrokken persoon beschikt onder bepaalde voorwaarden over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens: 

 • recht van inzage 
 • recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens 
 • recht om je toestemming in te trekken 
 • recht om niet uitsluitend aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen 
 • recht van bezwaar 
 • recht op gegevenswissing 
 • recht op beperking van de verwerking 
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens 

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je kunt voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact met ons opnemen via info@wiegwijs.be. 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kunnen we je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kunnen we ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken. 

Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit en zo nodig bij hen klacht in te dienen (voorheen Privacycommissie): Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.