Privacyverklaring

test search description

Privacyverklaring

WIEGWIJS VZW respecteert je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving. WIEGWIJS streeft ernaar om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over de manier waarop wij jouw gegevens behandelen. 

Het doel van deze verklaring is om jou op beknopte wijze toe te lichten hoe je persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van deze website. Indien je meer wil weten, kun je hier de volledige privacyverklaring van WIEGWIJS VZW nalezen. Zaken die we op deze pagina niet specifiek benoemen, behandelen we op dezelfde manier als uitgelegd staat in die verklaring.

Wiegwijs vzw streeft ernaar om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over:

Wat is een verwerking van persoonsgegevens? Enkele verduidelijkende begrippen.

 • Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene“)( dus geen vennootschap bv.); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Verwerking“: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke“: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Verwerker“: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke

Waarvoor verwerkt WIEGWIJS VZW je gegevens in het algemeen?

Verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt :

Wiegwijs vzw, Haachtsesteenweg 579 bus 40, 1031 Brussel

ondernemingsnummer 455 553 768

Doelstellingen : Waarvoor mag WIEGWIJS VZW jouw persoonsgegevens verwerken?

Voor het bezoek aan de website:

 • Ingeval er een formulier in te vullen valt op de website, worden de meegedeelde gegevens verwerkt afhankelijk van de door de context bepaalde doeleinden waarin deze werden opgevraagd.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van op de website geplaatste cookies, zie het cookiebeleid.

Afhankelijk van het concrete geval beroept WIEGWIJS VZW zich op de rechtsgronden zoals deze voorzien in de algemene verordening gegevensbescherming voor de verwezenlijking van bovenstaande doeleinden (Hierna AVG/GDPR).

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

WIEGWIJS VZW zal jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. WIEGWIJS VZW is voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Schrijft de wet geen termijn voor, dan kunnen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die WIEGWIJS VZW zelf noodzakelijk acht voor het efficiënt uitvoeren van haar werkzaamheden.

Welke persoonsgegevens verwerkt WIEGWIJS VZW van jou en hoe? 

Categorieën  persoonsgegevens

Naargelang de gegevens die je meedeelt en in functie van de verschillende  doelstellingen verwerkt WIEGWIJS VZW je Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …

Van wie of van welke bron krijgt WIEGWIJS VZW gegevens over jou?

Het betreffen voornamelijk gegevens die afkomstig zijn van jezelf,  je wettelijke vertegenwoordiger, of iemand  die hiervoor een mandaat of  je akkoord heeft gekregen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens ?

Jouw  persoonsgegevens worden zorgvuldig  en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten. De medewerkers dienen de discretieplicht na te leven.

WIEGWIJS VZW kan van jou ook gegevens verwerken in geval van Bezoek aan WIEGWIJS VZW website:

Ingeval er een formulier in te vullen is op de website, worden de meegedeelde gegevens verwerkt afhankelijk van de door de context bepaalde doeleinden waarin deze werden opgevraagd, (bijvoorbeeld: een informatieaanvraag, inschrijving voor een activiteit, informatie over vrijwilligerswerk, in het kader van een klacht, …).

Beveiliging van je gegevens

We nemen passende maatregelen om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van je gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang en de context van de verwerkingsdoeleinden en de type persoonsgegevens.

WIEGWIJS VZW neemt gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om  je persoonsgegevens te beschermen tegen, verlies,  onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

WIEGWIJS VZW legt haar verwerkers contractueel dezelfde veiligheidsmaatregelen op.

Rechten betreffende je persoonsgegevens 

De betrokken persoon beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen of de aan toevertrouwde taken van openbaar belang waaraan WIEGWIJS VZW onderworpen is. De rechten van de betrokkenen kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig hetgeen is voorzien in de AVG, de tekst van de AVG heeft dienaangaande voorrang.

 • Recht van inzage 
  Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door de WIEGWIJS VZW worden verwerkt. Indien je hierom verzoekt kan er een kopij van jouw persoonsgegevens worden afgeleverd.
  Je kan een kopij opvragen van je persoonsgegevens voor zover dit geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.
 • Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens
  Je kunt op elk moment verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om uw gegevens te vervolledigen. Vergeet niet om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke verandering in jouw situatie.
 • Je toestemming intrekken
  Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder opgeven van een reden. Het intrekken van jouw toestemming verandert niks aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór die intrekking. 
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering)
  Je hebt het recht om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, te worden onderworpen. Sommige gegevensverwerkingen verlopen mogelijks immers volledig geautomatiseerd zonder tussenkomst van de medewerker.
  Als je het niet eens bent met het verloop van een volledig geautomatiseerd proces, kun je WIEGWIJS VZW contacteren. Zo kun je toch een tussenkomst van een WIEGWIJS VZW-medewerker vragen of laten weten waarom je dit betwist.
 • Recht van bezwaar
  Ben je het niet eens met de manier waarop WIEGWIJS VZW bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten.
  • zonder reden, in geval van verzet tegen behandeling voor direct marketing en prospectiedoeleinden;
  • als jouw gegevens worden verwerkt in het kader van een taak van algemeen belang, moet je redenen aanvoeren die verband houden met jouw specifieke situatie. WIEGWIJS VZW kan deze gegevens echter nog steeds verwerken als er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking ervan en de behandeling voorrang heeft op jouw belangen of de uitoefening van jouw rechten in een rechtszaak.
  • als jouw gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, dan kan je bezwaar maken om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) 
  e hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat WIEGWIJS VZW deze gegevens onrechtmatig verwerkt:
  •  Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de behandeling;
  • Als je jouw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor deze behandeling;
  • Als jouw verzet tegen de verwerking gegrond is;
  • Als de behandeling illegaal is;
  • Als het wissen wettelijk is opgelegd;
  • Als de gegevens betrekking hebben op een kind jonger dan 16 jaar en zijn verzameld via een applicatie of website (“Information Society Service”).
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je kan het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken tot:
  • De tijd om de juistheid te controleren van de gegevens die je betwist;
  • Als je je verzet tegen het illegaal verwijderen van gegevens die door WIEGWIJS VZW zijn verwerkt;
  • Als je je verzet tegen het verwijderen van gegevens die WIEGWIJS VZW niet langer nodig heeft, maar die noodzakelijk zijn om een recht voor de rechtbank te vinden, uit te oefenen of te verdedigen;
  • De tijd om te controleren of de legitieme redenen voor WIEGWIJS VZW voorrang hebben op het uwe in het geval je je verzet tegen de behandeling van deze gegevens door een beroep te doen op jouw specifieke situatie. 
  WIEGWIJS VZW zal dan de verwerking van dergelijke persoonsgegevens tot hun bewaring moeten beperken. Elke andere verwerking is toegestaan met uw toestemming, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in gerechtelijke zaak of om een derde partij te beschermen, of om belangrijke redenen van openbaar belang.
  Indien dit het geval is, zal WIEGWIJS VZW u op de hoogte brengen voordat deze beperkende behandeling wordt opgeheven.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan WIEGWIJS VZW hebt verstrekt, rechtsreeks aan jou of aan een derde te laten overdragen. Dit kan voor zover dit niet door privacywetgeving of andere wettelijke regels wordt beperkt.. 

Uitoefening van je rechten

Indien je een van bovenstaande privacy rechten wenst uit te oefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die  manier kan WIEGWIJS VZW je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacy rechten wenst uit te oefenen, kan WIEGWIJS VZW ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken.   

Contact of klacht

 • Algemeen
  Je kan voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact opnemen met : info@wiegwijs.be
  Of per brief naar WIEGWIJS VZW, Privacy (GDPR), Haachtsesteenweg 579 bus 40 te 1031 Brussel.
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie).
  Contactgegevens :
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  Telefoon: 02 274 48 0002 274 48 78 (Eerstelijnshulp voor vragen)
  contact@apd-gba.be

Publicatiedatum 30 juli 2020